Kev Pab txog Txhais Ntau Yam Lus thiab Txhais Ntaub Ntawv

Thaum koj tuaj kuaj mob, koj muaj cai yuav tus neeg txhais lus rau koj uas yam tsis tau them nqi dab tsi li.

Mayo Clinic Health System Franciscan Healthcare muaj qhov kev pab nrhiav ib tug neeg txhais lus 24 xuab moos tauj 1 hnub, 7 hnub tauj ib as thiv. Peb muaj cov neeg kawm tiav txhais lus xws li txhais lus Mev, lus Hmoob thiab Asmelika Piav Tes, cov txhais lus no yuav pab koj kom tau li koj siab nyiam. Peb kuj koom tes nrog tau rau lwm cov koos haum uas nyob zeb ib cheeb tsam ntawm no thiab xws li National Companies qhov chaw txhais lus thiab kuj muaj kev pab txhais lus hauv xov tooj los yog txhias lus hauv yeej yaj duab los ntawm qhov chaw txhais lus yog thaum tsis muaj tus neeg txhais lus khoom los.

Mayo Clinic Health System Franciscan Healthcare cog lus tias yuav pab nhriav kom tau ib tus kws txawj txhais lus los pab rau koj thaum uas koj tuaj kuaj mob.

Thov hais qhia rau ntawm qhov chaw hais npe yog hais tias koj xav tau ib tug neeg txhais lus nrog koj thaum koj rav qab tuaj ntsib koj tus kws kho mob.

Xaiv tau koj yam lus thiab qhov kev txhais lus hauv xov tooj cov xov tooj:

Yog koj xav tau kev pab teem sij hawm, hu tau rau tus xov tooj hu dawb 1-888-781-5293 es yuav txuas koj ncaj qha mus rau tus neeg txhais lus Hmoob es yuav pab tau koj teem qhov sij hawm ntawv. Thov hais qhia seb koj qhov chaw kuaj mob nyob lub zos twg ua ntev teem qhov sij hawm ntawv.

Yog hais txog qhov kev pab txhais ntaub ntawv (Translation Services), thov hu tau rau peb qhov chaw Txhais Lus uas peb ua dej num (Language Services Department) ntawm tus xov tooj 608-392-7911 los yog tus xov tooj hu dawb 1-800-362-5454 txuas rau 27911.

Yog koj muaj lus txhawj xeeb hais txog koj qhov kev tuaj kuaj mob los yog tuaj kuaj mob yav tas ntawm Mayo Clinic Health System Franciscan Healthcare, thov hu tau rau Cov Neeg saib xyuas Cov Neeg Mob (Patient Representative) ntawm tus xov tooj 608-392-9478 los yog tus xov tooj hu dawb 1-800-362-5454 txuas rau 29478.

Hais txog lwm yam kev pab ntau tshaj qhov no ntsiv uas yeej muaj tseg rau cov neej tuaj kuaj mob uas tsis paub lus As Kiv thov siab sib nram qab no hais txog peb qhov kev pab.

Lus As Kiv – Lus Mev – Lus Hmoob